MONTENEGRO
YUGOSLAVIA


 Reino de Montenegro. 1881-1916
República Yugoslava de Montenegro. 1946-1992
Repúlica de Serbia y Montenegro. 1993-2004
 
 
República de Montenegro. 2004